sc2

பொக்கிஷ சேவை அமைப்பின் கல்விப்பிரிவு

இந்த ஆண்டு 5 ம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில்
மாணவர்களுக்கு மாத்தளை உட்பட அனைத்து
தமிழ் மாவட்ட்ங்களில் 8500 மாணவர்களுக்கு
1) இலவச வினாத்தாள்
2) இலவச கொப்பி பேனை
3) விசேட வகுப்புக்களுக்கு ஆசிரியர் கொடுப்பனவு
4) விசேட நிலையங்கள் என்பன மூலம்
ரூபாய் 15 லட்ஷத்தில் ஐந்து மாதம் நடாத்தியது
இதனால் முழு மாவட்ட்ங்களிலும் மாணவர்கள்
வினைத்திறன் 15% அதிகரித்துள்ளது!
பொக்கிஷம் கனடா (மொன்றியல்!

pokkisham -canada montreal