a1a2

பொக்கிஷ சேவை அமைப்பு கடந்த மூன்று 
ஆண்டுகளாய் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில்
மாணவர்களுக்கு முன்னோடி வினாத்தாள்கள்
இலவசமாக வடக்கு ,கிழக்கு ,மத்திய மாகாணங்கள்
உட்பட 15 மாவட்ட்ங்களுக்கு வழங்கி கொப்பிபேனையும்
வழங்கிவருகிறோம் இந்த ஆண்டும் வழங்க மாணவர்கள்
பதிவுகள் நடைபெற்று வருகிறது இருபதாயிரத்துக்கு
மேற்படட மாணவர்கள் பத்தியப்பட்டுள்ளனர் வினாத்தாள்களை பொக்கிஷம் பொறுப்பு ஏற்கும்
கொப்பி பேனை உதவிகோருகிறோம்
100 கொப்பி 100 பேனை
4000 /= (நாலாயிரம் ரூபாய் )உதவி கோருகிறோம்
“கல்வியே எமது சொத்து அதுவே பொக்கிஷத்தின் உயிர் ”
பொக்கிஷம் அனைத்துலகச் செயலகம்
கனடா மொன்றியல்
pokkisham.net
pokkisham.org